Overslaan en naar inhoud gaan

Aansluiten bij het fonds

Als uw bedrijf actief is in de vervoerssector, dan sturen wij u een persoonlijke link voor een online bedrijfsonderzoek.

Na het onderzoek kunnen we bepalen of uw onderneming onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Vervoer valt. Als dat zo is, dan ontvangt u binnen drie weken een welkomstbrief van ons. Kort nadat u de welkomstbrief ontvangt, krijgt u ook inlogcodes voor het werkgeversportaal. Vanaf dat moment kunt u de gegevens van uw werknemers aanleveren.

Let op: neem contact met ons op als u binnen vier weken na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel geen bericht van ons ontvangt. Als de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming aan de omschrijving van de verplichtstelling voldoet, dan bent u als werkgever zelf ook verantwoordelijk voor een tijdige aansluiting bij Pensioenfonds Vervoer.

Wel of niet verplicht aansluiten

Is het wegvervoer of de verhuur van mobiele kranen niet de kernactiviteit van uw onderneming, maar zijn er wel één of meer afdelingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak (50% of meer) bezig houden met vervoersactiviteiten? Dan bouwen alleen de werknemers van de vervoersafdeling verplicht pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer.

Er kan al sprake zijn van een vervoersafdeling wanneer binnen uw onderneming één of meer werknemers zich voor 50% of meer van hun werkzaamheden bezig houden met beroepsvervoer. Denk bijvoorbeeld aan een reisbureau met een eigen touringcarafdeling. Of aan een garagebedrijf met een afdeling met taxichauffeurs.

Twijfelt u of uw medewerkers verplicht pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Vervoer? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u een link naar een online ‘Bedrijfsonderzoek’. Na het onderzoek krijgt u bericht of uw onderneming wel of niet onder de verplichtstelling valt. In dit bericht staat ook wat we van u verwachten als uw onderneming (gedeeltelijk) onder de regeling valt.

Meldt u zich niet en blijkt u toch onder de verplichtstelling te vallen? Dan brengen wij de pensioenpremies met terugwerkende kracht bij u in rekening. 

Werk altijd mee aan het onderzoek door Pensioenfonds Vervoer
Het is in uw eigen belang om mee te werken aan het verzoek om gegevens over uw onderneming aan te leveren. Doet u dit niet, dan stellen we zelf de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming naar beste weten vast en wordt uw bedrijf ‘ambtshalve’ aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. De premie die u moet betalen is gebaseerd op een inschatting van het aantal werknemers. Deze premie staat in een ‘ambtshalve nota’. U bent verplicht deze nota te betalen. In de meeste gevallen wordt er een ruime inschatting gemaakt en zal de premie ook ruim gekozen zijn. U voorkomt een te hoge inschatting door mee te werken aan het onderzoek en de gevraagde gegevens aan te leveren.
Geen personeel

Is uw onderneming wel actief in de vervoerssector, maar heeft u (nog) geen personeel in dienst, omdat u bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer zonder personeel (ZZP’er) bent? ​Dan vragen we u toch het online formulier ‘Bedrijfsonderzoek’ in te vullen. Nadat u dit online formulier heeft ingevuld, beoordeelt Pensioenfonds Vervoer uw gegevens. U krijgt vervolgens een bevestiging en wordt geregistreerd bij Pensioenfonds Vervoer.

Wij registreren in dat geval ook dat u (nog) geen personeel in dienst heeft. U hoeft dan geen pensioenpremies te betalen. Wel krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor het werkgeversportaal van Pensioenfonds Vervoer, zodat u de geadministreerde gegevens kunt inzien. Bewaart u deze gegevens goed. Het kan namelijk zijn dat u later wel gegevens moet aanleveren.

Krijgt u personeel? Dan zetten we de registratie eenvoudig om in een aansluiting bij Pensioenfonds Vervoer. U kunt dan meteen uw personeel via het werkgeversportaal aanmelden met de inloggegevens die u eerder ontvangen heeft.

Vrijstellingsbeleid
In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling krijgen van de verplichting tot aansluiting bij Pensioenfonds Vervoer. Deze vrijstelling wordt ook wel ‘dispensatie’ genoemd. Een verzoek voor dispensatie moet u schriftelijk indienen. Het bestuur besluit vervolgens of uw organisatie wordt vrijgesteld.
Vrijwillige aansluiting
Valt uw onderneming niet (meer) onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Vervoer, de verplichtstelling van een ander pensioenfonds of maakt uw onderneming deel uit van een concern waarvan de overige onderdelen wel verplicht zijn tot deelname aan Pensioenfonds Vervoer? Dan kan uw onderneming zich vrijwillig aansluiten bij Pensioenfonds Vervoer. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.
Al aangesloten bij een ander pensioenfonds?

Is uw onderneming aangesloten bij een ander verplicht gesteld pensioenfonds dan Pensioenfonds Vervoer? Vermeld dit dan in het online formulier ‘Bedrijfsonderzoek’ dat u van ons ontvangt. Wij beoordelen of uw onderneming onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Vervoer valt.

Meestal geldt voor een onderneming maar één verplichte pensioenregeling. Uitzonderingen zijn ondernemingen die in meerdere sectoren actief zijn. Als u denkt dat deze uitzondering voor uw onderneming geldt, geef dit dan duidelijk aan in het online bedrijfsonderzoek.

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus vallen meestal onder de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Gaat echter meer dan 75% van het jaarlijks premieplichtig loon naar werknemers die worden uitgezonden naar ondernemingen in het goederenvervoer, besloten busvervoer, taxivervoer of kraanverhuurbedrijf? Dan valt een uitzendbureau onder de regeling van Pensioenfonds Vervoer.

Denkt u dat uw uitzendbureau onder de regeling van Pensioenfonds Vervoer valt? Neem dan contact met ons op via 088 33 22 900. U ontvangt dan een link naar het online formulier ‘Bedrijfsonderzoek’. Nadat u het online formulier heeft ingevuld, beoordeelt Pensioenfonds Vervoer uw gegevens. Vervolgens krijgt u bericht of uw onderneming wel of niet onder de verplichtstelling valt. Hierin staat ook wat we van u verwachten als u onder de regeling valt.