Privacybeleid

Pensioenfonds Vervoer moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). We leggen graag uit hoe we omgaan met privacy en persoonsgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld uw naam, of het IP-adres van uw computer. Pensioenfonds Vervoer kan u vragen om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een formulier invult op onze website. Ook krijgen we persoonsgegevens, bijvoorbeeld van het bevolkingsregister.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens van u verwerken. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat we met uw gegevens kunnen doen, zoals het verzamelen en bewaren van gegevens. Ook als we gegevens gebruiken in een brief of een overzicht heet dat ‘verwerken’. Wij zijn verantwoordelijke voor de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens beveiligd zijn, volgens de wettelijke regels.

De volgende soorten gegevens ‘verwerken’ wij:

Achternaam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, salaris, partnergegevens, deeltijdfactor, bankrekeningnummer, samenlevingsovereenkomst, arbeidsverleden / dienstverbanden, deelnemernummer, (relatienummer), BRP-nummer, aanspraken / pensioenrecht, arbeidsongeschiktheidsgegevens, voorkeurstaal, gegevens (contactpersonen) werkgevers, IP adressen, scheidingsdatum, echtscheidingsconvenant, wel niet studerend, attestatie de vita, kopie identiteitsbewijs, handtekening, wel/niet gemoedsbezwaard, wel/niet voorkomen op sanctielijst (voorkomen van terrorisme financiering).

Dit doen wij voor zogenaamde ‘natuurlijke personen’ (mensen die pensioen opbouwen of opgebouwd hebben bij Pensioenfonds Vervoer, aanspraak- en pensioengerechtigden) en aangesloten werkgevers.

We verwerken gegevens voor de volgende doelen:

 1. Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
 2. Vaststellen van de hoogte en uitbetaling van de aanspraak
 3. Communicatie met de deelnemers en werkgevers
 4. Berekenen, vastleggen en innen van premies
 5. Behandelen van klachten
 6. Voorkoming van fraude

Het bewaren van persoonsgegevens

Werkgevers

Wij bewaren uw gegevens als wij onderzoek doen naar de verplichting tot aansluiting en zolang u aangesloten bent bij Pensioenfonds Vervoer, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

Overige groepen (o.a. iedereen die pensioen opbouwt en heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer)

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doelen 1 tot en met 6, tenzij we verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

Als de gegevens niet meer bewaard hoeven te worden voor één van de doelen en wij niet meer verplicht zijn gegevens te bewaren, verwijderen wij uw gegevens.

Uw rechten als wij uw gegevens verwerken

 1. Recht op informatie over de verwerking.
  Wij informeren u over de verwerking van uw persoonsgegevens, zodra we uw gegevens gaan verwerken.
 2. Recht op inzage U mag uw persoonsgegevens inzien. Dien hiervoor een verzoek in bij het Pensioenfonds.
  Wij informeren u binnen een maand over de gegevens die wij verwerken.
 3. Recht op het verbeteren, aanvullen, beperken en verwijderen van uw gegevens.
  Uw gegevens kunnen wij alleen aanpassen en verwijderen, zolang wij daarna nog kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Beperken houdt in dat u ons kunt vragen de verwerking stop te zetten. Wij berichten u binnen een maand na uw verzoek of wij aan uw verzoek (kunnen) voldoen.
 4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vindt dat uw belang strijdig is met de doelen die wij nastreven, kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Wij berichten u binnen een maand na uw bezwaar of wij aan uw bezwaar gehoor (kunnen) geven.
 5. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere pensioen-uitvoerder.

Denkt u dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet- en regelgeving? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens met derden

Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken of met hen uit te wisselen om de eerder genoemde doelen te kunnen realiseren. Wij stellen uw gegevens alleen ter beschikking als de derde partij voldoet aan onze voorwaarden en de uitwisseling in lijn is met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan TKP Pensioen B.V. (die onze pensioenadministratie verzorgt) en de Belastingdienst. Daarnaast kunnen uw gegevens verwerkt worden door:

 • Openbare registers, waaronder het bevolkingsregister (zodat wij bijvoorbeeld uw adresgegevens kunnen bijhouden en uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen kunnen uitkeren na uw overlijden)
 • UWV (o.a. voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen)
 • MijnOverheid, (wij werken met de Berichtenbox van de overheid)
 • Herverzekeraars (voor de aanvulling van het tijdelijk nabestaandenpensioen en excedent WIA-aanvulling)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (i.v.m. het wezenpensioen)
 • Financieel, juridisch- en actuarieel adviseurs, die ons helpen bij het opstellen van de bijvoorbeeld de jaarstukken en ondersteunen bij klachten.
 • Uitkeringsverwerkers (zij maken o.a. de bruto-netto berekeningen en jaaropgaves)
 • Mailverwerkers/drukkerijen (zij maken bijvoorbeeld het pensioenoverzicht)
 • Toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Incasso- en debiteurenpartijen (zij zorgen ervoor dat achterstallige premies worden betaald)
 • Archiefopslagen en papiervernietigingsbedrijven
 • Looncontroleurs (zij controleren of werkgevers de juiste loongegevens opgeven aan ons)
 • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT Securitybedrijven, zodat de gegeven die wij verwerken goed beschermd zijn
 • Onderzoeksinstanties, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Andere pensioenuitvoerders (wij hevelen pensioenen over in verband met waarde-overdrachten)

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of een verzoek in wilt dienen, kunt u contact opnemen:

Pensioenfonds Vervoer
Postbus 501
9700 AM Groningen
privacy@bbpfvervoer.nl
0900-1964

Let op: Pensioenfonds Vervoer kan dit privacybeleid wijzigen. Wij raden u daarom aan het privacybeleid af en toe opnieuw te bekijken.

Hoi