Overslaan en naar inhoud gaan

Privacyverklaring & Cookieverklaring

Bijgewerkt: 23 mei 2023

Pensioenfonds Vervoer moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). We leggen graag uit hoe we omgaan met privacy en persoonsgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld uw naam, of het IP-adres van uw computer. Pensioenfonds Vervoer kan u vragen om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een formulier invult op onze website. Ook krijgen we persoonsgegevens, bijvoorbeeld van het bevolkingsregister.

Pensioenfonds Vervoer biedt deze website voor mensen die een pensioen opbouwen, hebben opgebouwd of ontvangen van Pensioenfonds Vervoer. Daarnaast is de website bedoeld voor werkgevers die zijn aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer, en iedereen die meer over ons wil weten. Pensioenfonds Vervoer voert de pensioenregeling uit, die is afgesproken in de cao’s voor het beroepsgoederenvervoer, besloten bus- en taxivervoer en het kraanverhuurbedrijf.

‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat we met de gegevens kunnen doen.  Zo verzamelen en bewaren we gegevens van de mensen die deze site bezoeken. Ook als we gegevens gebruiken in een brief of een overzicht heet dat ‘verwerken’. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.

We verwerken gegevens voor de volgende doelen:

 1. Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
 2. Vaststellen van de hoogte en uitbetaling van de aanspraak
 3. Communicatie met de deelnemers en werkgevers
 4. Berekenen, vastleggen en innen van premies
 5. Behandelen van klachten
 6. Voorkoming van fraude

Hierbij beroepen wij ons op de grondslagen ten aanzien van uitvoering van de overeenkomst, omdat wij bij wet verplicht zijn, of het gerechtvaardigd belang dat wij daarbij hebben. 

Het bewaren van persoonsgegevens

Werkgevers

Wij bewaren uw gegevens als wij onderzoek doen naar de verplichting tot aansluiting en zolang u aangesloten bent bij Pensioenfonds Vervoer, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

Overige groepen (o.a. iedereen die pensioen opbouwt en heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer)

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doelen 1 tot en met 6. Als de gegevens niet meer bewaard hoeven te worden voor één van de doelen verwijderen wij uw gegevens.

Dit zijn uw rechten als wij uw gegevens verwerken

 1. Recht op informatie over de verwerking.
  Wij informeren u over de verwerking van uw persoonsgegevens, zodra we uw gegevens gaan verwerken.
 2. Recht op inzage.
  U mag uw persoonsgegevens inzien. Dien hiervoor een verzoek in bij het pensioenfonds.
  Wij informeren u binnen een maand over de gegevens die wij verwerken.
 3. Recht op het verbeteren, aanvullen, beperken en verwijderen van uw gegevens.
  Uw gegevens kunnen wij alleen aanpassen en verwijderen, zolang wij daarna nog kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Beperken houdt in dat u ons kunt vragen de verwerking stop te zetten. Wij berichten u binnen een maand na uw verzoek of wij aan uw verzoek (kunnen) voldoen.
 4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Als u vindt dat uw belang strijdig is met de doelen die wij nastreven, kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Wij berichten u binnen een maand na uw bezwaar of wij aan uw bezwaar gehoor (kunnen) geven.
 5. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
  U kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder.

Denkt u dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet- en regelgeving? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens met derden

Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken of met hen uit te wisselen om de eerder genoemde doelen te kunnen realiseren. Wij stellen uw gegevens alleen ter beschikking als de derde partij voldoet aan onze voorwaarden en de uitwisseling in lijn is met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan TKP Pensioen B.V. (die onze pensioenadministratie verzorgt) en de Belastingdienst. Daarnaast kunnen uw gegevens verwerkt worden door:

 • Openbare registers, waaronder het bevolkingsregister (zodat wij bijvoorbeeld uw adresgegevens kunnen bijhouden en uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen kunnen uitkeren na uw overlijden)
 • UWV (o.a. voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen)
 • MijnOverheid, (wij werken met de Berichtenbox van de overheid)
 • Herverzekeraars (voor de aanvulling van het tijdelijk nabestaandenpensioen en excedent WIA-aanvulling)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (i.v.m. het wezenpensioen)
 • Financieel, juridisch- en actuarieel adviseurs, die ons helpen bij het opstellen van de bijvoorbeeld de jaarstukken en ondersteunen bij klachten.
 • Uitkeringsverwerkers (zij maken o.a. de bruto-netto berekeningen en jaaropgaves)
 • Mailverwerkers/drukkerijen (zij maken bijvoorbeeld het pensioenoverzicht)
 • Toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Incasso- en debiteurenpartijen (zij zorgen ervoor dat achterstallige premies worden betaald)
 • Archiefopslagen en papiervernietigingsbedrijven
 • Looncontroleurs (zij controleren of werkgevers de juiste loongegevens opgeven aan ons)
 • ICT database/website/communicatie beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT Securitybedrijven, zodat de gegevens die wij verwerken goed beschermd zijn
 • Onderzoeksinstanties, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Andere pensioenuitvoerders (wij hevelen pensioenen over in verband met waarde-overdrachten en kunnen gegevens uitwisselen die nodig zijn om pensioenen uit te keren)

Het opnemen van telefoongesprekken

Wij kunnen telefoongesprekken opnemen. Wij vertellen het u vooraf (aan het begin van het telefoongesprek) als we het gesprek opnemen. De organisatie die voor ons de pensioenadministratie uitvoert, gebruikt de opnames om medewerkers te trainen en te coachen. Ook gebruikt deze organisatie de opnames om verdachte opdrachten en transacties te onderzoeken en fraude tegen te gaan. De opnames worden door deze organisatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bijvoorbeeld op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Door deze cookies kunnen wij zien hoe mensen deze website gebruiken. Heeft u een browser die geen cookies accepteert, dan kunt u niet inloggen op deze website.

Wij zorgen ervoor dat onze cookies zo min mogelijk gegevens over u bevatten. Ook zorgen we ervoor dat we de gegevens die we opslaan niet aan u kunnen koppelen.

We hebben onze cookies zo ingesteld dat ze zoveel mogelijk rekening houden met uw privacy. We hebben dat gedaan op de manier die is aanbevolen door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies gebruiken wij en waarvoor gebruiken we ze?

Wij werken met functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. We kunnen zo bijvoorbeeld onthouden dat u bij ons bent ingelogd. Ook kunt u door deze cookies gegevens aan ons doorgeven of uw gegevens inzien, bijvoorbeeld in de planner.     

Deze cookies zetten wij op uw computer:

DienstSoort cookieNaam cookieHoe lang?Waarborgen
TKP PensioenFunctioneelAMAuthCookieAlleen dit bezoekVerwerking binnen de EU
TKP PensioenFunctioneelAmlbcookieAlleen dit bezoekVerwerking binnen de EU
TKP PensioenFunctioneelHas_jsAlleen dit bezoekVerwerking binnen de EU
TKP PensioenFunctioneelOptinAlleen dit bezoekVerwerking binnen de EU
TKP PensioenFunctioneelfrPlanetDirectoryIDPAlleen dit bezoekVerwerking binnen de EU
TKP PensioenFunctioneelwebfrontAlleen dit bezoekVerwerking binnen de EU
TKP PensioenFunctioneelSSESS1 maandVerwerking binnen de EU
TKP PensioenFunctioneellocalStorage - i18nextLngTot u het verwijdertVerwerking binnen de EU
ChatFunctioneelauthenticationKey3 urenVerwerking binnen de EU
ChatFunctioneelguid3 urenVerwerking binnen de EU
ChatFunctioneelworkRequestld3 urenVerwerking binnen de EU
ChatFunctioneelsessionStorage - detailsAlleen dit bezoekVerwerking binnen de EU
ChatFunctioneelsessionStorage - transcriptAlleen dit bezoekVerwerking binnen de EU

Uitschakelen van cookies

In de instellingen van uw internetbrowser kunt u aangeven dat u niet wilt dat een website cookies op uw apparaat plaatst. U kunt daar ook instellen dat cookies automatisch verwijderd worden als u de website verlaat. Als u geen cookies van de website van Pensioenfonds Vervoer op uw apparaat wilt, werken bepaalde onderdelen van deze website niet.

Vragen of een klacht

Heeft u een vraag of een klacht over ons privacybeleid of cookies? Of wilt u een verzoek indienen? Dan kunt u contact opnemen met de persoon die zich bezig houdt met privacy bij Pensioenfonds Vervoer:

Pensioenfonds Vervoer
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 501
9700 AM Groningen
privacy@bbpfvervoer.nl

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.