Overslaan en naar inhoud gaan

Beleggen

Verantwoord beleggen

Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de integriteit van financiële markten. Vanuit onze visie dat financieel en maatschappelijk rendement goed samen kunnen gaan, kiezen wij voor beleggingen waarbij bewust rekening wordt gehouden met de zogenaamde ESG-factoren: Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur van de onderneming). 

Pensioenfonds Vervoer werkt met verschillende internationale lijsten met regels (normenkaders). We gebruiken deze lijsten om te beoordelen waar we wel en niet in kunnen beleggen. We werken met de volgende normenkaders:

Een deel van de beleggingen valt onder de categorie ‘impactbeleggen’. Dat zijn beleggingen die een meetbaar en positief effect hebben op mens, milieu en maatschappij. Denk aan een microfinancieringsfonds dat in ontwikkelingslanden kredieten verstrekt aan kleine ondernemers.

Pensioenfonds Vervoer werkt met verschillende managers die wij vragen om verantwoord te beleggen. Elk jaar beoordelen wij hoe goed deze managers in staat zijn om bij de beleggingen rekening te houden met de ESG-factoren en de normenkaders. Op dit moment kunnen we de effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingen nog niet beoordelen. Zodra we dit kunnen, gaan we deze effecten uiteraard goed bekijken.

Je kunt meer lezen over wat wij vinden en doen op het gebied van verantwoord beleggen in het beleidsdocument beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Statement in het kader van SFDR

Bij beleggingsbeslissingen houdt Pensioenfonds Vervoer rekening met duurzaamheidsrisico’s. Deze worden geïdentificeerd met behulp van ESG-data van een onafhankelijke derde partij.

Op basis van de informatie die we van de onafhankelijke partij ontvangen, bepalen we in welke mate en op welke wijze de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s (kwalitatief) gemitigeerd dienen te worden. Indien nodig en mogelijk worden de duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd aan de hand van ESG beleidsinstrumenten, ESG-benchmark strategieën en thematische uitsluitingsstrategieën.

Voor verdere informatie over de toepassing van deze beleidsinstrumenten om onderstaande risico’s te mitigeren, verwijzen we naar ons verantwoord beleggen beleid op de website.

De duurzaamheidsrisico’s die wij monitoren zijn onder te verdelen in drie soorten risico’s:

  1. Milieu-, sociale en governance (ESG) risico’s
  2. Klimaatrisico’s
  3. Normschendingen

Onze instrumenten voor verantwoord beleggen (screening, ESG-integratie, engagement, stemmen, uitsluiten en doelinvesteringen) zijn een belangrijke manier om duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsportefeuille te verminderen. Zo hebben we naast de traditionele rendement/risico afweging ook oog voor maatschappelijke kwesties.

Op dit moment is er geen beoordeling beschikbaar van de effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingen. Indien dat vanuit een gemeenschappelijke standaard ontwikkeld is, zijn wij voornemens hierover te rapporteren.

De pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer houdt onder andere rekening met ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

Voor de uitvoering van de beleggingen ten behoeve van de pensioenregeling wordt een maatschappelijk verantwoord beleggen beleid (MVB) gevolgd. Dit beleid is gepubliceerd op onze website.

Het MVB beleid omvat de volgende instrumenten: ESG-integratie, screening, engagement, stemmen, uitsluiten en doelinvesteringen.

Pensioenfonds Vervoer hanteert vanaf 2022 een doelallocatie naar green bonds in de bedrijfsobligatieportefeuilles. Green bonds kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het voorkomen (mitigatie) van en aanpassen (adaptie) aan klimaatverandering.

Naar interpretatie van Europese wetgeving valt Pensioenfonds Vervoer met inachtneming van bovenstaande onder artikel 8 SFDR.

Verklaring over de toepassing van de Europese Taxonomieverordening

De technische screeningcriteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten van de Europese Taxonomieverordening (Taxonomie) zijn ofwel nog niet in definitieve vorm (met betrekking tot de eerste twee Taxonomie milieudoelstellingen over klimaatmitigatie en klimaatadaptatie) ofwel nog niet ontwikkeld (voor de andere vier Taxonomie-milieudoelstellingen). Deze gedetailleerde criteria vereisen de beschikbaarheid van meerdere, specifieke datapunten met betrekking tot elke investering. Op dit moment zijn er onvoldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare gegevens beschikbaar voor het pensioenfonds om investeringen met behulp van deze criteria te kunnen beoordelen.

Daarnaast zijn de Regulatory Technical Standards (RTS) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) nog niet van kracht. Deze definiëren de methodologie voor de berekening van het aandeel van ecologisch duurzame beleggingen en de templates voor rapportage hierover. Op dit moment is Pensioenfonds Vervoer daarom niet in staat om gestandaardiseerde en vergelijkbare informatie te verstrekken over het aandeel ecologisch duurzame beleggingen.

Mogelijk zijn er beleggingen van het pensioenfonds die zich bezighouden met economische activiteiten die bijdragen aan een milieudoelstelling. Deze kunnen in aanmerking komen voor toetsing aan de technische screeningcriteria van de Taxonomie. Momenteel is Pensioenfonds Vervoer niet in staat om al aan alle informatieverplichtingen te voldoen die volgen uit de Taxonomie. Daarom rapporteren wij nu niet over onze mate van Taxonomie-alignment. Pensioenfonds Vervoer houdt deze situatie actief in de gaten. Indien en wanneer voldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare gegevens over de beleggingen van het pensioenfonds beschikbaar komen, zijn wij voornemens hierover wel te gaan rapporteren.