Overslaan en naar inhoud gaan

Wie zijn wij?

Pensioenfonds Vervoer is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds dat in 1964 is opgericht. Pensioenfonds Vervoer voert de pensioenregelingen uit voor werknemers in de sectoren beroepsgoederenvervoer, besloten bus- en taxivervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf, het kraanverhuurbedrijf en de werknemers van Orsima. Deze laatste sector is op vrijwillige basis aangesloten.

Missie

Pensioenfonds Vervoer biedt een complete regeling, die voor een zo goed mogelijke uitkering zorgt in goede en slechte tijden. We richten ons volledig op de werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden in de sector vervoer en logistiek. We houden altijd het belang van de mensen voor wie we werken in het oog. We hebben geen winstoogmerk. Alles voor een goed pensioen.

Visie

Werken en pensioen in de vervoerssector 
Cao-partijen zorgen ervoor dat iedereen die in de vervoerssector werkt, recht heeft op een compleet pensioenpakket. Dat betekent dat je niet alleen een pensioen opbouwt voor jezelf, maar er ook een uitkering is geregeld voor je nabestaanden mocht je komen te overlijden. Word je arbeidsongeschikt, dan zorgen we ervoor dat je toch pensioen blijft opbouwen. 

Werkgevers zien de pensioenregeling bij Pensioenfonds Vervoer als een waardevolle arbeidsvoorwaarde en een middel om hun werknemers van een inkomen te voorzien na hun werkzame leven.

Pensioen beweegt mee met de veranderende wereld 
Pensioenfonds Vervoer zorgt ervoor dat je in staat bent een goed beeld te vormen van het pensioen dat je later ontvangt. Dat zal in het begin nog een ruwe inschatting zijn, maar naarmate je ouder wordt kun je steeds preciezer zien wat je inkomen is als je met pensioen bent.   

We helpen bij het maken van keuzes 
Belangrijke keuzes maak je niet van de ene op de andere dag. Daarom reiken we je de helpende hand. We attenderen je tijdig op de mogelijkheden die je hebt binnen onze regeling. En we laten helder zien wat de gevolgen zijn van iedere keuze. We doen dat op een manier die jij prettig vindt: bijvoorbeeld online of via één van onze pensioenconsulenten. Door de keuzes die we je bieden, ontvang jij je pensioen wanneer het jou het beste uitkomt. 

We maken het persoonlijk 
We doen ons best om goed te begrijpen wat er speelt bij jou en je werkgever. Daar passen we onze dienstverlening zoveel mogelijk op aan. We willen graag dat je ervaart dat we er zijn voor jou, vanaf het moment dat je begint met de opbouw van je pensioen tot het moment dat je met pensioen gaat, en daarna. Ook al werken we veel met getallen, we geloven niet in nummers, maar in mensen. 

We bewaken jouw belangen
We hebben te maken met veel invloeden van buitenaf. We voldoen natuurlijk aan alle regels, maar laten ons niet afleiden door de waan van de dag. We hebben een heel duidelijk doel voor ogen en stoppen er veel energie in om dat doel te bereiken. Iedere dag opnieuw. Wij zijn eerlijk, betrouwbaar en kostenbewust. We streven naar een goed rendement op de premie die we voor jou beleggen en nemen daarbij geen onnodige risico’s. 

Strategie

De missie en visie van Pensioenfonds Vervoer vormen de voedingsbodem voor de strategie van het pensioenfonds. In de strategie zijn de missie en visie vertaald naar beleid op de korte en langere termijn. Het fonds ziet en onderkent evenwel dat er momenteel flinke discussies lopen over uiteenlopende onderwerpen, zoals een mogelijk nieuw pensioenstelsel. Daarnaast bestaat de kans dat zich andere ontwikkelingen gaan voordoen, die mogelijk veel impact hebben op het fonds, zowel in financiële zin als in de uitvoering. 
We weten echter niet óf en wanneer één van deze zaken zich voordoet en wat precies de impact is op het fonds. Toch willen we als fonds een heldere lijn uitzetten naar de toekomst. Daarom bestaat de strategie uit drie elementen: 

1.    Volgen van ontwikkelingen en scenarioplanning
Pensioenfonds Vervoer vindt het binnen de strategie van groot belang om gestructureerd na te blijven denken over de mogelijke veranderingen in de omgeving van het fonds, zowel politiek als in de vervoersector en de positie van het fonds onder veranderende omstandigheden. We zijn begin januari gestart met het grondig uitwerken van een specifieke set scenario’s (‘scenarioplanning’). Daarnaast volgen we trends en ontwikkelingen op de voet.  
2.    Focus op dat wat we als constante kunnen bieden
Het fonds kiest – op basis van wat nu bekend is – voor een strategie, waarbij we de nadruk leggen op dat wat het fonds onder uiteenlopende omstandigheden als constante kan bieden. We leggen de nadruk op hoogwaardige dienstverlening en richten ons daarbij op het faciliteren van onze stakeholders. 
3.    Administratie flexibel maken
Om het fonds wendbaar en flexibel te maken, is het fonds samen met de pensioenuitvoeringsorganisatie gestart met een vernieuwingsprogramma. De gehele pensioenadministratie, inclusief de klantbediening, wordt totaal vernieuwd. Daarmee is de administratie voorbereid op ieder mogelijk scenario. 
 

Dit is onze statutaire doelstelling
Pensioenfonds Vervoer heeft in de statuten als doel vastgelegd dat het, aan de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden van het fonds pensioenaanspraken en rechten op uitkeringen toekent bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dit doet Pensioenfonds Vervoer binnen de kring van de aangesloten werkgevers en volgens bepalingen van haar statuten en de reglementen. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 21 juni 2018.