Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer. Daarom houdt het bestuur toezicht op het beheer van de pensioengelden, de uitvoering van een goede pensioenadministratie en het functioneren van vermogensbeheerders. Het bestuur bestaat uit tien leden: vier leden namens de werknemers en de pensioengerechtigden, vier werkgeversbestuursleden en twee onafhankelijke bestuursleden. De leden van het bestuur vergaderen in principe twee keer per maand.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna maximaal twee keer een herbenoeming kan plaatsvinden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden

Namens werkgevers:

NaamOrganisatieBestuurslid sindsHuidige termijn eindigt in
Dhr E. van AggeleTLNdecember 
2023
december 
2027
Dhr. J. Spaans 
(voorzitter)
TLNjanuari 
2023
januari 
2027
Mw. I.V. HermansKNVseptember 
2020
september 
2024
Dhr. L.C.A. Scheepens (plaatsvervangend secretaris)TLNfebruari 
2018
februari 
2026

Namens werknemers:

NaamOrganisatieBestuurslid sindsHuidige termijn eindigt in
Dhr F. Veltink 
(plaatsvervangend voorzitter)
FNVjanuari 
2022
januari 
2026
Mw. U.S. Van den Bout – Kisoen 
(secretaris)
CNVmaart 2022maart 2026
Mevr. J.G.E. van Leeuwen FNVfebruari 2023februari 2027

Namens pensioengerechtigden:

NaamOrganisatieBestuurslid sindsHuidige termijn eindigt in
Mw. A. Stevensvoordracht FNVjuni 2016juni 2024

Onafhankelijke bestuursleden:

Naam Bestuurslid sindsHuidige termijn eindigt in
Dhr. P.A. Stork november 2016november 2024
Mw. W. Westerborg-de Haan november 2016november 2024

Een technische voorzitter, in de persoon van mevrouw C.P.M. Teunissen, zorgt ervoor dat de vergaderingen van het bestuur en de bestuurscommissies op effectieve en efficiënte wijze worden geleid en op goede wijze verlopen. De technisch voorzitter maakt geen deel uit van het bestuur of van een van de commissies.

Bestuurscommissies

Een aantal bestuurscommissies ondersteunt het bestuur. In sommige gevallen laten commissies onderzoek doen en nemen ze besluiten die binnen de kaders van het bestuursbeleid passen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van alle bestuurscommissies.

De Klachtencommissie adviseert het bestuur om besluiten te nemen als (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden of werkgevers ontevreden zijn over de dienstverlening van Pensioenfonds Vervoer (klacht) of van mening verschillen met het fonds over de interpretatie van de statuten en pensioenreglementen van het fonds. De Klachtencommissie bestaat uit twee bestuursleden die door het bestuur worden benoemd: een werknemersbestuurslid en een werkgeversbestuurslid.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de bestuurscommissies. Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, regievoering, advies, controle en monitoring van de werkzaamheden van Pensioenfonds Vervoer. Het bestuursbureau heeft de volgende aandachtsgebieden: Vermogensbeheer, Pensioenbeheer, Finance & Control, Risicomanagement en Communicatie.

Toezicht en inspraak

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van Pensioenfonds Vervoer. Het bestuur legt aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het beleid en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft daarnaast inspraak in een aantal bestuursbesluiten.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan dient hier een oordeel over te geven. Het bestuur stelt daarnaast het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid om advies uit te brengen over:

 • het beloningsbeleid
 • de vorm, inrichting en samenstelling van de raad van toezicht
 • de profielschets voor leden van de raad van toezicht
 • het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds
 • liquidatie, fusie of splitsing van het fonds
 • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
 • het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 • de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden: twee vertegenwoordigers van de werknemers, twee vertegenwoordigers van de werkgevers en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

Het verantwoordingsorgaan bestaat op dit moment uit:

Namens werkgevers:

NaamOrganisatieLid sindsHuidige termijn eindigt in
Dhr. W.H. van Neuren 
(voorzitter)
TLNjuli 2014juli 2024
Mw. H. RichardsonTLNmei 2023mei 2027

Namens werknemers:

NaamOrganisatieLid sindsHuidige termijn eindigt in
Dhr. G. den HertogCNVoktober 2022oktober 2026
Dhr. P. BennerFNVapril 2015juli 2026

Namens pensioengerechtigden:

NaamOrganisatieLid sindsHuidige termijn eindigt in
Dhr. W. VerhaarFNVnovember 2021november 2025
Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie externe deskundigen die toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.

Voor de volgende besluiten is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist:

 • het jaarverslag en de jaarrekening;
 • de profielschets voor bestuurders;
 • het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 • het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

De leden van de raad van toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede termijn. De volgende leden zitten in de raad van toezicht:

Naam Lid sindsHuidige termijn eindigt in
Dhr. R. Jekel 
(voorzitter)
 juli 2020juli 2028
Mw. E.E.H.Ch. van den Bosch 
(plaatsvervangend voorzitter)
 juli 2023juli 2027
Dhr. R.J. Schreur 
(secretaris)
 juli 2022juli 2026

Als financiële instelling staat Pensioenfonds Vervoer ook onder toezicht van externe toezichthouders.

De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat onze bezittingen in verhouding zijn met onze verplichtingen. Nu en in de toekomst moeten wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Eventuele tegenvallers moeten we kunnen opvangen met reserves. Kijk voor meer informatie op de website van DNB.
Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stimuleert eerlijke en transparante financiële markten. Het houdt onafhankelijk toezicht op het gedrag op markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren, met de volgende doelen:

 • De AFM zorgt ervoor dat de financiële markten zo goed mogelijk functioneren.
 • De AFM zorgt ervoor dat iedereen vertrouwen kan hebben in financiële markten.
 • De AFM probeert de financiële markten toegankelijk en begrijpelijk te maken door toe te zien op duidelijke informatie en communicatie.

Kijk voor meer informatie op de website van de AFM.

Autoriteit persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AP onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. In ons privacybeleid leest u meer over de wijze waarop Pensioenfonds Vervoer persoonsgegevens verwerkt en invulling geeft aan de verplichtingen uit de AVG.

Kijk voor meer informatie op de website van AP.

Uitbesteding

Niet alle taken worden door het pensioenfonds zelf uitgevoerd. Om de pensioenadministratie en het vermogensbeheer in goede banen te leiden, besteden we deze belangrijke taken uit aan professionele partijen.  
 

Pensioenadministratie

De uitvoering van de pensioenadministratie is uitbesteed aan TKP. Pensioenfonds Vervoer stelt hoge eisen aan de dienstverlening. Met TKP zijn over de kwaliteit van de dienstverlening concrete afspraken gemaakt. 

Er zijn duidelijke normen vastgelegd over de snelheid en kwaliteit van de service in de vorm van een Service Level Agreement (SLA). Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd. De naleving daarvan wordt ieder kwartaal getoetst. Pensioenfonds Vervoer hoopt op die manier samen met de uitvoerder te komen tot een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening aan (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Vermogensbeheer
​Pensioenfonds Vervoer heeft een belegd vermogen van ruim 28 miljard euro. Dat geld beheren we niet zelf. Dat laten we doen door zo’n 30 gespecialiseerde vermogensbeheerders. Die vermogensbeheerders worden aangestuurd door één externe partij die we de integrale vermogensbeheerder noemen. Bij ons is dat Achmea Investment Management.