Organisatie

Lees hier meer over de organisatie van Pensioenfonds Vervoer. 

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer. Daarom houdt het bestuur toezicht op het beheer van de pensioengelden, de uitvoering van een goede pensioenadministratie en het functioneren van vermogensbeheerders. Het bestuur bestaat uit tien leden: vier leden namens de werknemers en de pensioengerechtigden, vier werkgeversbestuursleden en twee externe bestuursleden. De leden van het bestuur vergaderen in principe twee keer per maand.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna maximaal twee keer een herbenoeming kan plaatsvinden.

Een onafhankelijk voorzitter, in de persoon van drs. J.W.M. van der Knaap, zorgt ervoor dat de vergaderingen van het bestuur en de bestuurscommissies op effectieve en efficiënte wijze worden geleid en op goede wijze verlopen. De onafhankelijk voorzitter maakt geen deel uit van het bestuur of van een van de commissies.

Bestuurscommissies

Een aantal bestuurscommissies ondersteunt het bestuur. In sommige gevallen laten commissies onderzoek doen en nemen ze besluiten die binnen de kaders van het bestuursbeleid passen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van alle bestuurscommissies. 

De Klachten- en geschillencommissie adviseert het bestuur om besluiten te nemen als (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden of werkgevers ontevreden zijn over de dienstverlening van Pensioenfonds Vervoer (klacht) of van mening verschillen met het fonds over de interpretatie van de statuten en pensioenreglementen van het fonds (geschil). De Klachten- en geschillencommissie bestaat uit twee bestuursleden die door het bestuur worden benoemd: een werknemersbestuurslid en een werkgeversbestuurslid.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de bestuurscommissies. Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, regievoering, advies, controle en monitoring van de werkzaamheden van Pensioenfonds Vervoer. Het bestuursbureau heeft de volgende aandachtsgebieden: Vermogensbeheer, Pensioenbeheer, Finance & Control, Risicomanagement en Communicatie.

Toezicht en inspraak

De Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan houden toezicht op het functioneren van Pensioenfonds Vervoer.

Als financiële instelling staat Pensioenfonds Vervoer ook onder toezicht van externe toezichthouders.

Uitbesteding

Niet alle taken worden door het pensioenfonds zelf uitgevoerd. Om de pensioenadministratie en het vermogensbeheer in goede banen te leiden, besteden we deze belangrijke taken uit aan professionele partijen.