Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer. Daarom houdt het bestuur toezicht op het beheer van de pensioengelden, de uitvoering van een goede pensioenadministratie en het functioneren van vermogensbeheerders. Het bestuur bestaat uit tien leden: vier leden namens de werknemers en de pensioengerechtigden, vier werkgeversbestuursleden en twee onafhankelijke bestuursleden. De leden van het bestuur vergaderen in principe twee keer per maand.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna maximaal twee keer een herbenoeming kan plaatsvinden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden

Namens werkgevers

 • Mr. L.J.H Ceelen (plaatsvervangend voorzitter) - TLN
 • Mw. drs. S. Kraaijenoord (secretaris) - TLN
 • Mw. mr. I.V. Hermans - KNV
 • Mr. L.C.A. Scheepens  - TLN​

Namens werknemers

 • Mw. R. Hidding (voorzitter) - FNV
 • Drs. M. Hulsegge (plaatsvervangend secretaris) - CNV
 • Drs. S. Lahiri - FNV

Namens pensioengerechtigden

 • Mw. A. Stevens CPE - FNV​

Onafhankelijke bestuurdersleden
 

 • Prof. dr. P.A. Stork​
 • Mw. ing. W. Westerborg-de Haan

Een onafhankelijk voorzitter, in de persoon van drs. J.W.M. van der Knaap, zorgt ervoor dat de vergaderingen van het bestuur en de bestuurscommissies op effectieve en efficiënte wijze worden geleid en op goede wijze verlopen. De onafhankelijk voorzitter maakt geen deel uit van het bestuur of van een van de commissies.

Bestuurscommissies

Een aantal bestuurscommissies ondersteunt het bestuur. In sommige gevallen laten commissies onderzoek doen en nemen ze besluiten die binnen de kaders van het bestuursbeleid passen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van alle bestuurscommissies.

De Klachtencommissie adviseert het bestuur om besluiten te nemen als (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden of werkgevers ontevreden zijn over de dienstverlening van Pensioenfonds Vervoer (klacht) of van mening verschillen met het fonds over de interpretatie van de statuten en pensioenreglementen van het fonds. De Klachtencommissie bestaat uit twee bestuursleden die door het bestuur worden benoemd: een werknemersbestuurslid en een werkgeversbestuurslid.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de bestuurscommissies. Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, regievoering, advies, controle en monitoring van de werkzaamheden van Pensioenfonds Vervoer. Het bestuursbureau heeft de volgende aandachtsgebieden: Vermogensbeheer, Pensioenbeheer, Finance & Control, Risicomanagement en Communicatie.

Toezicht en inspraak

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van Pensioenfonds Vervoer. Het bestuur legt aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het beleid en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft daarnaast inspraak in een aantal bestuursbesluiten.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt minimaal één keer per jaar verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid dat het fonds voert, de gerealiseerde uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het fonds voor de toekomst maakt. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden die gezamenlijk de deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen. De leden zijn benoemd door het bestuur op voordracht van de werkgeversverenigingen en de werknemersorganisaties voor een periode van twee jaar. Na deze termijn bestaat de mogelijkheid tot herbenoeming voor een nieuwe periode. Het Verantwoordingsorgaan kan advies uitbrengen over:

 • het beloningsbeleid;
 • de vorm, inrichting, samenstelling van de Raad van Toezicht en de profielschets van de leden van de Raad van Toezicht;
 • het vaststellen en wijzigen van een interne klachtenprocedure en het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 • het omzetten van een pensioenfonds in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit de volgende leden:

 • W.H. van Neuren (voorzitter) - TLN
 • Mw. G.M. van Velzen (secretaris) - CNV
 • E. van Aggele - TLN
 • P. Benner - FNV
 • J.G. Th. Teunissen - FNV 
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie externe deskundigen die toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.

Voor de volgende besluiten is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist:

 • het jaarverslag en de jaarrekening;
 • de profielschets voor bestuurders;
 • het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 • het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede termijn. De volgende leden zitten in de Raad van Toezicht:

 • M.G. Jekel, RA (voorzitter)
 • Dr. W.C. Boeschoten
 • Mw. drs. G. van Vollenhoven, AAG

Als financiële instelling staat Pensioenfonds Vervoer ook onder toezicht van externe toezichthouders.

De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat onze bezittingen in verhouding zijn met onze verplichtingen. Nu en in de toekomst moeten wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Eventuele tegenvallers moeten we kunnen opvangen met reserves. Kijk voor meer informatie op de website van DNB.
Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stimuleert eerlijke en transparante financiële markten. Het houdt onafhankelijk toezicht op het gedrag op markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren, met de volgende doelen:

 • De AFM zorgt ervoor dat de financiële markten zo goed mogelijk functioneren.
 • De AFM zorgt ervoor dat iedereen vertrouwen kan hebben in financiële markten.
 • De AFM probeert de financiële markten toegankelijk en begrijpelijk te maken door toe te zien op duidelijke informatie en communicatie.

Kijk voor meer informatie op de website van de AFM.

Autoriteit persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. In ons privacybeleid leest u meer over de wijze waarop Pensioenfonds Vervoer persoonsgegevens verwerkt en invulling geeft aan de verplichtingen uit de Wbp.

Kijk voor meer informatie op de website van AP.

Uitbesteding

Niet alle taken worden door het pensioenfonds zelf uitgevoerd. Om de pensioenadministratie en het vermogensbeheer in goede banen te leiden, besteden we deze belangrijke taken uit aan professionele partijen. 
 

Pensioenadministratie

De uitvoering van de pensioenadministratie is uitbesteed aan TKP. Pensioenfonds Vervoer stelt hoge eisen aan de dienstverlening. Met TKP zijn over de kwaliteit van de dienstverlening concrete afspraken gemaakt. 

Er zijn duidelijke normen vastgelegd over de snelheid en kwaliteit van de service in de vorm van een Service Level Agreement (SLA). Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd. De naleving daarvan wordt ieder kwartaal getoetst. Pensioenfonds Vervoer hoopt op die manier samen met de uitvoerder te komen tot een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening aan (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Vermogensbeheer
​Pensioenfonds Vervoer heeft een belegd vermogen van ruim 30 miljard euro. Dat geld beheren we niet zelf. Dat laten we doen door zo’n 30 gespecialiseerde vermogensbeheerders. Die vermogensbeheerders worden aangestuurd door één externe partij die we de integrale vermogensbeheerder noemen. Bij ons is dat Achmea Investment Management.