Overslaan en naar inhoud gaan

We zijn op weg naar een nieuwe pensioenregeling

Gepubliceerd op:

Er komt een nieuw pensioenstelsel. Daardoor moet ook de pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer op een aantal punten veranderen. Je ziet straks beter hoeveel geld jij en je werkgever betalen voor je pensioen en hoeveel geld er voor jou in de pensioenpot zit.

Daarnaast gaan we  je vertellen hoeveel pensioen je naar verwachting vanuit die pensioenpot gaat ontvangen. Maar ook hoeveel pensioen je ontvangt als het goed gaat (‘mooi weer’) of als het minder goed gaat (‘slecht weer’). Voor de gepensioneerden proberen we de schommelingen klein te houden.

Cao-partijen kiezen voorlopig voor een solidaire regeling

Er zijn straks twee soorten regelingen mogelijk. Cao-partijen hebben voorlopig gekozen voor de solidaire premieregeling. Die regeling gaan ze nu verder uitwerken. Als duidelijk is hoe de nieuwe regeling eruit ziet, informeren we je natuurlijk direct. Je kunt ook op deze website volgen hoe het staat met de veranderingen. Al met al gaat het proces een aantal jaar duren. Uiterlijk 2028 moet de nieuwe regeling rond zijn.   

Gaat er veel veranderen?   

Cao-partijen proberen de uitgangspunten voor de huidige regeling zoveel mogelijk overeind te houden. Je betaalt straks nog steeds samen met je werkgever voor je pensioen. Net als nu belegt Pensioenfonds Vervoer in de toekomst ook het geld, zodat het kan aangroeien tot een volwaardig pensioen. Pensioenfonds Vervoer doet dat zonder zelf winst te maken. We zijn een stichting en zetten ons helemaal in voor een goed pensioen.

Verder bepaal je zelf wanneer je je pensioen laat ingaan. In de nieuwe regeling moet het nog steeds mogelijk zijn om te kunnen stoppen met werken voor je AOW gaat ontvangen.  

Wat zijn de huidige uitgangspunten?

Hieronder staan de uitgangspunten van de huidige pensioenregeling. Cao-partijen proberen deze zoveel mogelijk te behouden, maar dit kan misschien niet volledig vanwege de nieuwe wet.

  
1Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde ten behoeve van de aantrekkelijkheid van de vervoerssector. 
2De regeling draagt bij aan gelijk speelveld (geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden).
3

Bij de huidige franchise en huidige definitie pensioengevend loon:

  • Een maximale premie van 30%
  • Een minimale premie van 30% voor de sector goederenvervoer
4Optimum tussen franchise en opbouw (zoveel mogelijk opbouw voor lagere lonen en de sector als geheel).
5Indexatie van pensioen op basis van loonindexatie
6Doel is dat men de leefstijl kan behouden na pensioneren
7

Doel is dat men de leefstijl kan behouden bij arbeidsongeschiktheid en de partner zeker is van een inkomen bij overlijden:

  • Premievrije deelname bij arbeidsongeschiktheid.
  • Een aanvulling op het inkomen van 10% van het pensioengevend loon in de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Besloten Busvervoer.
  • Het nabestaandenpensioen is op opbouwbasis (en blijft hiermee intact bij vertrek uit de vervoerssector).
8Regeling moet passen bij soort werkzaamheden (eerder kunnen stoppen dan op de richtleeftijd).
9Solidariteit
10De regeling is eenvoudig en uitlegbaar.
11Foutloze uitvoering
12Controleerbaar en handhaafbaar
13Goede dienstverlening is belangrijker dan lagere uitvoeringskosten (bijv. inzet van pensioenconsulenten).
14Pensioenen niet hoeven te verlagen is belangrijker dan kunnen verhogen
(= opgehaalde risicobereidheid in 2015).
15Een passend beleggingsbeleid, waarbij de dekkingsgraad niet mag jojo-en
(= opgehaalde risicobereidheid in 2015).
16Een zo stabiel mogelijke uitkering.
17Zorgplicht: Geest van wat beoogd is te regelen gaat boven de juridische uitwerking ervan.
18Bij verslechteringen van (delen van) de pensioenregeling worden de groepen gecompenseerd die nadeel hebben.